Hotline asenco

Giới thiệu

NĂNG LỰC NHÂN SỰ

1. Hội đồng quản trị (03):

-          Ông Nguyễn Đức Cường : Chủ tịch Hội đồng quản trị

-          Ông Trần Hữu Tân Khoa : P. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

-          Ông Hà Trọng Huyên: P. Giám đốc

2. Thành viên ban điều hành:

-          Giám đốc: Trần Hữu Tân Khoa - KTS

-          P. Giám đốc kỹ thuật: Hà Trọng Huyên - KTS

-          P. Giám đốc Tài chính: Nguyễn Đức Thiện – CN Quản lý kinh tế

3. Các phòng, ban kỹ thuật, nghiệp vụ:

4. Tổng nhân sự: 15 người

-          01 Tiến sỹ;

-          02 Thạc sỹ;

-          12 Đại học.